آیا همه‌ی لک‌های روی مبل و فرش قابل شستشو می‌باشند؟

خیر،‌ لکه‌های روی مبل و فرش تا آنجا که در توان باشد از بین می‌بریم، تا جایی مبل و فرش شما اجازه دهد.