مدت زمان شستشوی به چه مقدار است؟

مدت زمان شستشو کم و با کیفیت شسته می‌شود.